ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


การดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(Modereate Class More Knowledge)

     1. รับนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผู้ปกครองและนักเรียน 
     3. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร การปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน แผนการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
     4. กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ตามพระราชดำรัส องค์ 4 การศึกษา พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา ยึดหลัก หมวดที่ 1 - 4 รวมทั้งใช้ทฤษฎีในการศึกษา 4H (Head Hand Heart Health)
     5. การจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Review (AAR)

พุทธิศึกษา (Head)

    วันจันทร์  กิจกรรมพัฒนาสมอง ลองปัญญา 

     เป็นการจัดกิจกรรมด้านวิชาการที่สนุกสนาน  ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ

   

  หัตถศึกษา (Hand)

       วันอังคาร กิจกรรมแสวงหาอาชีพทักษะ

     เป็นกิจกรรมอยู่ในหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะ   การทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต มุ่งเน้น ให้นักเรียนทำกิจกรรมด้าน การส่งเสริมอาชีพ การดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพในอนาคต
   

พลศึกษา (Health)

       วันพุธ  กิจกรรมพลศึกษา/นันทนาการ

    เป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงาน มุ้งเน้นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ

   

กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร

      วันพฤหัสบดี กิจการลูกเสือ จิตอาสา

     เป็นกิจกรรมหมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)ลูกเสือ,เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จิตอาสา
    


จริยศึกษา (Health)

วันศุกร์ กิจกรรมสร้างค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     เป็นกิจกรรมอยู่ในหมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมอันดีงาม   ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

  

โครงสร้างหลักสูตร


กำหนดการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ภาคเรียนที่1/2559


ĉ
Kittisak Sangkarin,
14 ก.ค. 2559 03:32
ĉ
Kittisak Sangkarin,
16 ก.ค. 2559 06:55
Ċ
Kittisak Sangkarin,
13 ก.ค. 2559 22:52
Comments