เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน จัดห้องเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ในวันศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558