ประชาสัมพันธ์

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Metavers) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

https://spatial.io/s/Metavers-Studet-62ee818f77f41c0001a66fd9?share=4943612568970217319