ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านห้วยทราย (BAN HUAYSAI SCHOOL)  อักษรย่อ ห.ทร.

ผู้บริหารสถานศึกษา
      นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์

ที่ตั้งสถานศึกษา
      โรงเรียนบ้านห้วยทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230 โทรศัพท์ 045-959-278
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
      ทิศเหนือ ติดกับตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
      ทิศใต้ ติดกับบ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
      ทิศตะวันออก ติดกับบ้านป่าแขม หมู่ที่ 2 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
      ทิศตะวันตก ติดบ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี


การจัดการศึกษา
      1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ อนุบาล 1 - 2
      2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
      3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เขตบริการของโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านห้วยทรายมีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ
      1. บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
      2. บ้านแก้งยาง หมู่ 6 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
      3. บ้านทรายทอง หมู่ 11 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ปรัชญาของโรงเรียน
         “นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา” 
     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน
     รู้หน้าที่   สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     คุณธรรมดี  มีจิตอาสา

สีประจำโรงเรียน
     สีฟ้า      หมายถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน คิดกว้างไกล
     สีเหลือง หมายถึง ความสดใส ร่าเริง อัธยาศัยดี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์
     ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านห้วยทรายมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีกระบวนการคิด เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน พัฒนาตนสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
     1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ ทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนด
     2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในใช้เทคโนโลยี การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจได้อย่างมีสติ
     3. จัดกิจกรรมปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     4. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรในวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
     5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
     1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนด
     2. นักเรียนมีทักษะในการทำงาน ใช้เทคโนโลยี การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ ได้อย่างมีสติ
     3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     4. ประชากรในวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
     5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
     7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการให้โอกาสในการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ


Comments