อาคารสถานที่

ป้ายทางเข้า บริเวณภายในโรงเรียน

 
 
 
 
  

อาคารเรียน

อาคาร สปช.105/26  ห้องเรียน ม.1-3

อาคารเรียนแบบ ป.1ซ กรป.กลาง ห้องเรียน ป.1-3

อาคาร สปช.104/26 ห้องเรียน ป.4-6

อาคารปฐมวัย

แผนผังบริเวณโรงเรียน
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)
อาคารประกอบ
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

อาคารอเนกประสงค์

อาคารสิ่งแวดล้อมศึกษา

โรงอาหาร

อาคารพยาบาลและธนาคารโรงเรียน

ห้องน้ำนักเรียน
  

  
Comments