บุคลากร

นายเทิดศักดิ์  บุญรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
นางจิรวรรณ  บุญรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัลภา  สาระรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวบุญยาภัทร  วงศ์มั่น
ครู คศ.1

นางธัญรัตน์  ลีลา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา  ภาเรือง
ครู คศ.1

นางสาวอนุรักษ์  ทันเต
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญาวุธ  ดาบุตร
พนักงานราชการ

นางสาวสิริยากร  ไชยเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสยุมพร  เสียงหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา  วงษาเลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาวประครอง  มิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นายวุฒิเดช  หมายมั่น
ครู คศ.1

นางสาวพัชริดา  แรกเรียง
ครู คศ.1

นางสาวสุลักษณา  ท่าหาญ
ครูผู้ช่วย

นายนราวดี  ไชยสำแดง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเขียน  มะนัส
ช่างไฟฟ้า 4
นางสมฤดี  สุทธิคุณ
ครูชำนาญการ

https://www.facebook.com/wilawanh
นางสาววิลาวัณย์  หอมสินธ์
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร์
ครู คศ.1

นางรัตนพร  พันเดช
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา  สิงห์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายวุฒินันท์  พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นายรักชาติ  พรานไพร
ครูอัตราจ้าง


Comments