บุคลากร

นายเทิดศักดิ์  บุญรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
นางจิรวรรณ  บุญรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัลภา  สาระรัตน์
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา  ภาเรือง
ครู คศ.1

นางสาวอนุรักษ์  ทันเต
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญาวุธ  ดาบุตร
พนักงานราชการ

นางสาวสิริยากร  ไชยเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสมฤดี  สุทธิคุณ
ครูชำนาญการ

นายปัญญา  วงษาเลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาวประครอง  มิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นางสาวพัชริดา  แรกเรียง
ครู คศ.1

นางสาวสุลักษณา  ท่าหาญ
ครูผู้ช่วย

คุณนราวดี  ไชยสำแดง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเขียน  มะนัส
ช่างไฟฟ้า 4
นางสาวบุญยาภัทร  วงศ์มั่น
ครูชำนาญการ

https://www.facebook.com/wilawanh
นางสาววิลาวัณย์  หอมสินธ์
ครูชำนาญการ

นางธัญรัตน์  ลีลา
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา  สิงห์แก้ว
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์  พูลเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นายรักชาติ  พรานไพร
ครูอัตราจ้าง


Comments