ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านห้วยทราย (BAN HUAYSAI SCHOOL)  อักษรย่อ ห.ทร.

ผู้บริหารสถานศึกษา

      นายอาเมรุจน์ ชาญไชย

ที่ตั้งสถานศึกษา

      โรงเรียนบ้านห้วยทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230 โทรศัพท์ 045-959-278

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

      ทิศเหนือ ติดกับตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

      ทิศใต้ ติดกับบ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

      ทิศตะวันออก ติดกับบ้านป่าแขม หมู่ที่ 2 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

      ทิศตะวันตก ติดบ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดการศึกษา

      1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ อนุบาล 1 - 3

      2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

      3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เขตบริการของโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านห้วยทรายมีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ

      1. บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

      2. บ้านแก้งยาง หมู่ 6 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

      3. บ้านทรายทอง หมู่ 11 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ปรัชญาของโรงเรียน

         “นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา” 

     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน

     รู้หน้าที่   สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

     คุณธรรมดี  มีจิตอาสา

สีประจำโรงเรียน

     สีฟ้า      หมายถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน คิดกว้างไกล

     สีเหลือง หมายถึง ความสดใส ร่าเริง อัธยาศัยดี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านห้วยทราย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้ คู่คุณธรรม นำสุขภาวะ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชน พัฒนาคนดีสู่วิถีพลโลกเพื่อสังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

     4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์รอบรู้เทคโนโลยี ใช้สื่อสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะชีวิตและอาชีพ

     5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น

     6. ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     7. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

     2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

     3. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

     4. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์รอบรู้เทคโนโลยี ใช้สื่อสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะชีวิตและอาชีพ

     5. ผู้เรียนดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น

     6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     7. ระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก/ผู้เรียน

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ