ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 2565

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ป.pdf
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถาน(1).pdf
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษ.pdf
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถาน.pdf