บุคลากร

นายอาเมรุจน์  ชาญไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

นางสมฤดี  สุทธิคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยาภรณ์  สิงห์สาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุญยาภัทร  วงศ์มั่น
ครูชำนาญการ

นางสาวพุทธวรรณ  มั่นคง
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวอนุรักษ์  ทันเต
ครู คศ.1

นายเจนณรงค์  จันทเลิศ
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์  พูลเพิ่ม
ครู คศ.1

นางสาวกัลย์ยมล  กิ่งบู
ครู คศ.1

นางศิรินันท์  เสียงสนั่น
ครู คศ.1

นางเจนจิรา  ผาอิดดี
ครู คศ.1

นางสาววิริญญา  พาสุข
ครูผู้ช่วย

นายนนทกานต์  กัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวประวีพร  พุ่มจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์ สวัสดิ์เอื้อ
ครูผู้ช่วย

นายรักชาติ  พรานไพร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินตนา  นนท์ศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริยากร  ไชยเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเขียน  มะนัส
ช่างไฟฟ้า 4

นายคูณ  จันทร์เหลือง
พนักงานบริการทั่วไป

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา