บุคลากร

นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

นางจิรวรรณ บุญรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมฤดี สุทธิคุณ
ครูชำนาญการ

นางสาวบุญยาภัทร วงศ์มั่น
ครูชำนาญการ

นางวัลภา วงษาเลิศ
ครูชำนาญการ

นายปัญญา วงษาเลิศ
ครูชำนาญการ

นางสาววิลาวัณย์ หอมสินธ์
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์ สังคะรินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวพุทธวรรณ มั่นคง
ครูชำนาญการ

นางสาวประครอง มิ่งขวัญ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธิดา ภาเรือง
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา สิงห์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอนุรักษ์ ทันเต
ครู คศ.1

นางสาวพัชริดา แรกเรียง
ครู คศ.1

นางสาวสุลักษณา ท่าหาญ
ครู คศ.1

นายวุฒินันท์ พูลเพิ่ม
ครู คศ.1

นางสาวกัลย์ยมล กิ่งบู
ครูผู้ช่วย

นายปรัชญาวุธ ดาบุตร
พนักงานราชการ

นายรักชาติ พรานไพร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริยากร ไชยเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเขียน มะนัส
ช่างไฟฟ้า 4

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา