ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2494 บนเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งานตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230 โดยในระยะแรกใช้ศาลาวัดบ้านห้วยทรายเป็นสถานที่เรียน ต่อมาประชาชนเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้สร้าง อาคารเรียนเป็นเอกเทศให้กับโรงเรียนจำนวน 1 หลัง ด้วยความความตั้งใจของผู้บริหารและคณะครู ที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพโดยมี นายวัน ผังดี ศึกษาธิการประจำกิ่งอำเภอบุณฑริกได้เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสิน ศรประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรร่วมพิธีเปิด โดยมีนายสิม วรรณคำ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ให้โรงเรียนบ้านห้วยทรายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ ในปีการศึกษา 2553 ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ปรับปรุง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 13 ปี ในปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรจำนวน 25 คน แยกเป็นผู้บริหาร 2 คน ครูประจำการ 16 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูพิเศษช่วยสอน 2 คน ครูธุรการ 1 คน และพนักงานบริการ 1 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 370 คน จัดเป็น 13 ห้องเรียน