อาคารสถานที่

ป้ายทางเข้าและบริเวณภายในโรงเรียน

แผนผังบริเวณโรงเรียน

อาคารเรียน
อาคาร สปช.105/26 ห้องเรียน ม.1-3

อาคารเรียนแบบ ป.1ซ กรป.กลาง ห้องเรียน ป.1-3

อาคาร สปช.104/26 ห้องเรียน ป.4-6

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

อาคารอเนกประสงค์

โรงอาหาร

อาคารสิ่งแวดล้อมศึกษา

อาคารปฐมวัย

อาคารพยาบาลและธนาคารโรงเรียน

สนามกีฬา

ห้องน้ำนักเรียน