คณะกรรมการสถานศึกษา

นายภักดี จันทะเจียด
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุนันท์ พันธ์ภักดิ์
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางจิรวรรณ บุญรินทร์
ผู้แทนครู

นางยุรีมาศ คำตา
ผู้แทนองค์กรชุมชน

เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยทราย
ผู้แทนพระภิกษุ

นายสมพร จันทะมาศ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายทองสูร จันทร์เหลือง
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายบุญมา จันทร์เหลือง
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสำรอง พันธ์ภักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสนิท สุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวาที จันทร์เหลือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทองอินทร์ คำตา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเนย ศรีพุด
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมคิด ศรีพุด
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ/เลขานุการ