ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

(Modereate Class More Knowledge)

1. รับนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผู้ปกครองและนักเรียน

3. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร การปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียน แผนการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

4. กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ตามพระราชดำรัส องค์ 4 การศึกษา พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา ยึดหลัก หมวดที่ 1 - 4 รวมทั้งใช้ทฤษฎีในการศึกษา 4H (Head Hand Heart Health)

5. การจัดทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ After Action Review (AAR)

พุทธิศึกษา (Head)

วันจันทร์ กิจกรรมพัฒนาสมอง ลองปัญญา

เป็นการจัดกิจกรรมด้านวิชาการที่สนุกสนาน ใน 5 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ

หัตถศึกษา (Hand)

วันอังคาร กิจกรรมแสวงหาอาชีพทักษะ

เป็นกิจกรรมอยู่ในหมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะ การทำงาน การดำรงชีพและทักษะชีวิต มุ่งเน้น ให้นักเรียนทำกิจกรรมด้าน การส่งเสริมอาชีพ การดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพในอนาคต

พลศึกษา (Health)

วันพุธ กิจกรรมพลศึกษา/นันทนาการ

เป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทำงาน มุ้งเน้นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร

วันพฤหัสบดี กิจการลูกเสือ จิตอาสา

เป็นกิจกรรมหมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร)ลูกเสือ,เนตรนารี กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จิตอาสา

จริยศึกษา (Health)

วันศุกร์ กิจกรรมสร้างค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป็นกิจกรรมอยู่ในหมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมอันดีงาม ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์

โครงสร้างหลักสูตร

กำหนดการจัดกิจกรรมตามนโยบาย

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ภาคเรียนที่1/2559