ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 2566

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ป.pdf
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถาน.pdf
ประการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษ.pdf
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถาน(1).pdf